Z-Tabel — Wiskunde en Statistiek — DATA SCIENCE (2024)

Wiskunde en Statistiek

Gebruik de negatieve Z-scoringtabel hieronder om de waardering links van het gemiddelde te ontdekken, zoals die te vinden is in de grafiek hiernaast. Vergelijkende waarden die niet precies het gemiddelde zijn, worden apart gezet met een negatieve score in de z-tabel en vertegenwoordigen het territorium onder de klokkenluiderbocht naar één kant van z. Positieve Z-score […]

Z-Tabel — Wiskunde en Statistiek — DATA SCIENCE (1)

Written byData Science Team

Published on19 May 2020

Z-Tabel — Wiskunde en Statistiek — DATA SCIENCE (2)

Z-Tabel — Wiskunde en Statistiek — DATA SCIENCE (3)

Gebruik de negatieve Z-scoringtabel hieronder om de waardering links van het gemiddelde te ontdekken, zoals die te vinden is in de grafiek hiernaast. Vergelijkende waarden die niet precies het gemiddelde zijn, worden apart gezet met een negatieve score in de z-tabel en vertegenwoordigen het territorium onder de klokkenluiderbocht naar één kant van z.

Z-Tabel — Wiskunde en Statistiek — DATA SCIENCE (4)

Positieve Z-score tabel

positieve-z-scorekaart

Gebruik de onderstaande positieve Z-scoringtabel om de waardering voor het voorrecht van het gemiddelde te ontdekken, zoals te vinden is in het diagram hiernaast. Relevante waarden die meer waard zijn dan het gemiddelde worden apart gezet met een positieve score in de z-tabel en geven het gebied onder de klokkenluiderbocht aan een kant van z. weer.

Z-Tabel — Wiskunde en Statistiek — DATA SCIENCE (5)

Hoe de Z-tabel te gebruiken

Geef ons de kans om te zien hoe we de Z-score kunnen vaststellen en de Z-tafel kunnen gebruiken met een eenvoudig echt model.

300 understudy’s testscores worden geteld voor het einde van het semester. Eric scoorde 800 afdrukken (X) op een totaal van 1000. De normale score voor het peleton was 700 (µ) en de standaardafwijking was 180 (σ). We zouden moeten ontdekken hoe goed Eric scoorde in tegenstelling tot zijn groepsgenoten.

Met behulp van bovenstaande informatie moeten we in eerste instantie zijn score institutionaliseren en de specifieke z-tabel gebruiken om te bepalen hoe goed hij presteerde in vergelijking met zijn groepsgenoten.

Om de Z-score te verfijnen gebruiken we de vergelijking

Z-score = ( x – µ )/σ

Z-score = (800-700)/150

Z-score = 0,56

Aangezien we Eric’s Z-score hebben, zullen we de Z-tafel gebruiken om te anticiperen op hoe gelukkig of onfortuinlijk Eric presteerde in tegenstelling tot zijn stelgenoten. Omdat Eric’s Z-score zeker is, zullen we de Z-tabel met positieve kwaliteiten gebruiken (Tabel 1.2).

Zoek de vergelijking van een stimulans voor de eerste twee cijfers op de y-pilot (0,5 afhankelijk van Eric’s Z-score). Wanneer je dat hebt, ga dan dicht bij de X-pilot om de stimulans voor de volgende decimaal te ontdekken (0,06 afhankelijk van Eric’s Z-score). We krijgen het getal 0,7123. Om dit als percentage te krijgen verhogen we dat getal met 100. Op deze manier 0..7123 x 100 = 71,23%. We ontdekken dus dat Eric meer dan 71,23% van de understudies een verbetering heeft laten zien.

Waarom zijn er twee Z-tabellen?

Er zijn twee Z-tabellen om de zaken minder verstrengeld te maken. Zeker, het heeft de neiging om te worden geconsolideerd in een enkele grotere Z-tabel, maar dat kan enigszins overweldigend zijn voor een heleboel leerlingen en het vergroot bovendien de kans op menselijke fouten tijdens de schattingen. Het gebruik van twee Z-tabellen maakt het leven eenvoudiger met het einddoel dat afhangt van de vraag of je het territorium van het gemiddelde moet kennen voor een positieve waarde of een negatieve waarde, kun je de individuele Z-scoringtabel gebruiken.

In het geval dat u de zone tussen het gemiddelde en een negatieve waarde moet kennen, gebruikt u de hoofdtabel (1.1) die hierboven is verschenen en die de linkshandige/negatieve Z-tabel is. In het geval dat u de zone tussen het gemiddelde en een positieve waarde moet kennen, gebruikt u de volgende tabel (1.2) waarboven de links/negatieve Z-tabel staat.

Wat is standaardafwijking? (σ)

De standaardafwijking die wordt aangeduid met de afbeelding (σ), de Griekse letter voor sigma, is slechts de vierkante basis van het Verschil. Terwijl Fluctuatie normaal is van het kwadraat contrasteert met het gemiddelde.

Testvragen voor training

1. Wat is P (Z ≥ 1,20)

Antwoord: 0.11507

Om de juiste respons te ontdekken met behulp van de bovenstaande Z-tabel, zullen we in eerste instantie een kijkje nemen bij de betreffende stimulans voor de eerste twee cijfers op de Y-naaf die 1,2 is en daarna naar de X-naaf gaan voor het ontdekken van de stimulans voor de tweede cijfer achter de komma die 0,00 is. Vervolgens krijgen we de score als 0.11507

2. 2. Wat is P (Z ≤ 1,20)

(Hetzelfde als hierboven met behulp van de andere tabel. Ga dit zelf oplichten voor de training)

Wiskunde en Statistiek

Vals negatief

Bij het begrijpen van de hypothese kunnen twee fouten nogal verwarrend zijn. Deze twee fouten zijn vals-negatief en vals-positief. Je kunt vals-negatieve fouten ook type II-fouten noemen en vals-positieve fouten type I-fouten. Terwijl u leert, denkt u misschien dat deze fouten geen nut hebben en alleen maar uw tijd zullen verspillen bij het leren van […]

Data Science Team05 May 2022

Wiskunde en Statistiek

Box Plot Bespreking

Met een box plot of box and whisker plot kunt u de databankverdeling weergeven op een overzicht met vijf getallen. Het eerste kwartiel Q1 is het minimum, het derde kwartiel Q3 is de mediaan, en het vijfde kwartiel Q5 is het maximum. U kunt de uitschieters en hun waarden vinden met behulp van een boxplot. […]

Data Science Team01 March 2021

Wiskunde en Statistiek

Bayesiaanse netwerken

Het maken van een probabilistisch model kan een uitdaging zijn, maar blijkt nuttig bij machinaal leren. Om zo’n grafisch model te maken, moet je de probabilistische relaties tussen variabelen vinden. Stel dat u een grafische voorstelling van de variabelen maakt. U moet de variabelen voorstellen als knooppunten en voorwaardelijke onafhankelijkheid als de afwezigheid van randen. […]

Data Science Team02 January 2021

Z-Tabel — Wiskunde en Statistiek — DATA SCIENCE (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 5969

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.